.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

III Lubuski Sejmik Turystyczny - wnioski pokonferencyjne

 
Czas na przeczytanie
5 minutes
Przeczytałeś
Czerwiec 26, 2017 - 10:18
Posted in:
0 comments

III Lubuski Sejmik Turystyczny zorganizowany przez Lubuską Regionalną Organizację Turystyczną „LOTUR” . Rozpoczęliśmy organizacją sesji plenarnej z wprowadzeniem do tematu poprzez referaty prelegentów związane z główną przewodnią tematyką „Przyszłość w turystyce-turystyka w przyszłości”, które poświęcone były aktualnym i przyszłym zagadnieniom rozwoju turystyki. Po przerwie uczestnicy sejmiku rozeszli się do sla na dyskusje w trzech panelach tematycznych:- PANEL HOTELARSKI: Celem panelu było przedyskutowanie wspólnie z udziałem hotelarzy i fachowców problemów lubuskiej bazy noclegowej oraz próby znalezienia rozwiązań tych problemów, a także nakłonienie hotelarzy do nowatorskich rozwiązań w dziedzinie promocji obiektów noclegowych. Zaprezentowanie ruchu turystycznego aktualnie i w przyszłości.-PANEL SZLAKI TURYSTYCZNE W LUBUSKIM: Celem panelu było przede wszystkim wprowadzenie do problemu związanego ze znaczeniem szlaków turystycznych, kulturowych ich znaczenie dla rozwoju turystyki, ich rozwój, zasady tworzenia i znakowania a przede wszystkim zmierzenie się z tematem inwentaryzacji obecnych szlaków . Innowacyjne i niekonwencjonalne rozwiązania w turystyce.

- PANEL DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH INWESTYCJAMI W LUBUSKĄ TURYSTYKĘ: Turystyka jest gałęzią gospodarki przynoszącą pokaźne dochody. Ten panel był poświęcony inwestowaniu w lubuską turystykę. Osoby zainteresowane inwestycjami usłyszały od fachowców i znawców tematu jak i gdzie trafnie zainwestować swoje środki w naszym regionie, aby przyniosły one dochód dla inwestora i pożytek dla naszego regionu. Panel został poświęcony potrzebami turystów w zakresie infrastruktury turystycznej, przedstawione zostały rozwiązania, ( skąd i jak pozyskać fundusze na rozwój turystyki) oraz co jest rzeczą najważniejszą i budzącą w naszym regionie wiele emocji, poruszona została kwestia wsparcia lubuskich produktów turystycznych oraz różne propozycje z programów UE. 

Wnioski z panelu dla osób zainteresowanych inwestycjami w lubuskiej turystyce

Prowadzący: Czesław Fiedorowicz – Przewodniczący Sejmiku Lubuskiego, Prezes Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr

 

1.     Rzetelna inwentaryzacja obiektów turystycznych woj. lubuskiego pod kątem ich dostępności dla turystów.

2.     Każdemu ważnemu zadaniu służącemu turystyce, które jest finansowane ze środków zewnętrznych powinien być przypisany podmiot odpowiedzialny za jego funkcjonowanie w sferze turystyki.

3.     Brak jest kompleksowej informacji na temat edukacji turystycznej (hotelarstwo, gastronomia, turystyka) na poziomie szkół ponadgimnazjalnych i wyższych w woj. lubuskim.

4.     Stworzenie głównego katalogu kluczowych wydarzeń w woj. lubuskim, który powinien być zamknięty w roku poprzedzającym dane wydarzenia. Należy stworzyć taki kalendarz kluczowych wydarzeń już na rok 2018.

5.     Promocja parków historycznych województwa, np. poprzez stworzenie mapy parków.

6.     Należy rozważyć przywrócenie Zachodnich Targów Turystycznych.

7.     Każda gmina powinna posiadać punkt informacji turystycznej.

8.     Zabezpieczenie środków na digitalizację ofert turystycznych woj. lubuskiego.

9.     W rocznym planie współpracy gmin ze stowarzyszeniami turystycznymi powinny znaleźć się otwarte konkursy na wydawnictwa turystyczne, których bardzo brakuje w naszym regionie.

10.  Zwiększenie liczby członków Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR, łącznie z lubuskimi LOT-ami.

11.  Zwiększenie nakładów na turystykę w budżecie województwa na rok 2018.

12.  Stworzenie systemu pozyskiwania informacji dla turystów (od gmin i innych podmiotów, np. Lasów Państwowych)

13.  Poprawa oznakowania turystycznego na S3, A2 i A18.

14.  Województwo lubuskie musi dążyć do tego, aby lokalna baza turystyczna mogła pomieścić większą liczbę turystów (powyżej 100 miejsc noclegowych w jednym obiekcie).

15.  Wykorzystanie środków z programu Interreg Va Polska-Brandenburgia i Polska-Saksonia dla poprawy funkcjonowania informacji o woj. lubuskim oraz obu przyległych niemieckich landach.

16.  Zwiększenie składki województwa lubuskiego jako członka Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR.

 

Wnioski z panelu hotelarskiego

Prowadzący  Marcin Mączyński – Sekretarz  Generalny Izby  Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego

 

Temat przewodnim spotkania były możliwości wspólnej promocji oraz trudności w prowadzeniu działalności hotelarskiej.

 

Brak  właściwej komunikacji  - brak  wystarczającej liczby  zjazdów przy S3

Największym  problemem dla przedsiębiorców,  prowadzących działalność hotelarską przy autostradzie  A2, jest brak możliwości zjazdu do obiektów, które skutkować mogą niewypłacalnością przedsiębiorców, likwidacją obiektów a tym samym miejsc pracy. Interesy stron są rozbieżne, mimo wyraźnego zagrożenia dla lokalnych społeczności.

Zatrudnienie

Kolejnym problemem jest skomplikowana procedura  zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników branży, dla których ze względu na przygraniczne  położenie, wynagrodzenie nie jest atrakcyjne.

Ochrona danych osobowych

Moderator nakreślił problem bezpiecznego przechowywania danych osobowych,  turystów korzystających z bazy noclegowej, które wymaga specjalnych zabezpieczeń informatycznych uniemożliwiających nieprawne wykorzystanie danych a także  konieczność ich bezpiecznego przechowywania.

Zmiany wymagań  kategoryzacyjnych

Potrzeba  dostosowania   obowiązującego rozporządzenia  w  sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów , w których są świadczone usługi hotelarskie do  aktualnych  potrzeb klientów.

Nakładanie kar finansowych na  przedsiębiorców, bezprawnie  używających nazw zastrzeżonych   typu hotel, motel, pensjonat etc.

Kary finansowe przede wszystkim dla przedsiębiorców , którzy  bezprawnie używają nazw zastrzeżonych, którzy  mimo uzyskania  informacji o możliwości  kategoryzacji obiektu, promocji  obiektów skategoryzowanych np. 
na stronach j.s.t., nie korzystają z niej i nadal bezprawnie używają  ww. nazw. Gestorzy skategoryzowanej  bazy podlegają kontroli  kategoryzacyjnej, wnoszą  opłatę kategoryzacyjną.

 

Dostosowanie  obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych

Poruszono brak możliwości odpisania znaczących nakładów finansowych na dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych  od  należnego podatku,  w świetle obowiązujących przepisów podatkowych.

Promocja – informacja turystyczna

Brak punktów informacji turystycznej, wydawnictw, aplikacji, które byłyby dostępne dla wszystkich  przedstawicieli  branży – ambasadorów  regionu. Niektórzy właściciele obiektów na potrzeby  turystów korzystających z bazy, samodzielnie  wydają materiały na temat atrakcji  turystycznych. Propozycja jednego z przedsiębiorców  dotyczyła  ustawienia na terenie województwa ok. 40 bilbordów (ekranów LED), na których wyświetlane byłby  najważniejsze informacje o regionie. Na następnym spotkaniu panelowym nie  może zabraknąć przedstawiciela Departamentu, odpowiedzialnego za promocję turystyczną województwa, z którym można omówić plany promocji w kolejnych etapach. Kolejną propozycją jest prezentacja materiałów o regionie na stojakach informacyjnych 
w obiektach. Jednocześnie podniesiono temat postępującej digitalizacji informacji turystycznej i odchodzenie 
od wersji drukowanej folderów. Jedną z propozycji, przykładem krajów zachodnich, byłoby również przeniesienie promocji do spółek marketingowych, które mogą zapewnić ciągłość promocji regionów, mimo nieuniknionych zmian politycznych.

 

Wnioski:

1.     Zintensyfikować działania związane z  wybudowaniem  węzłów Łagów, Myszęcin  przy autostradzie A2,  które umożliwiłyby dalsze  prowadzenie działalności  hotelarskiej,  w  tym utrzymaniu  miejsc pracy.

2.     Należy organizować cykliczne spotykania branży, zrzeszyć się, aby wspólnie reprezentować interesy branży hotelarskiej,

3.     Należałoby uprościć procedurę zatrudnienia pracowników,

4.     Należałoby dostosować obowiązujące rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, do aktualnych potrzeb klientów.

Należałoby usprawnić system informacji turystycznej, w tym zmienić  narzędzia promocji, poprzez m.in. dystrybuowanie materiałów promocyjnych  w wersji  drukowanej, elektronicznej w obiektach, ustawienie tablic LED na terenie województwa lubuskiego.

 

Wnioski z panelu szlaki turystyczne w lubuskim

 

Prowadzący  Jerzy Kapłon Dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK

Wprowadzenie:

  1. Rola szlaku turystycznego:

– koncentracja ruchu turystycznego,

- szansa na budowę lokalnego produktu turystycznego jako jeden z elementów tego produktu,

- miejsce uprawiania turystyki,

- ważny element infrastruktury turystycznej.

 

Warunki jakie należy stworzyć szlakom:

- ochrona przed zniszczeniem,

- popularyzacja poprzez strony internetowe,

Gwarancja bezpieczeństwa.

 

Szlak turystyczny ogranicza możliwość wędrówki po za szlakiem, jest bezpieczny zarówno dla turysty i dla środowiska przez które przebiega z powodu skupienia nana swoich trasach przemieszczania się turystów.

 

Wnioski:

Szlaki turystyczne wymagają:

1.     Prawnej ochrony przed zniszczeniem i żądaniem zmiany przebiegu,

2.     Systematycznego finansowania,

3.     Ustalonych standardów znakowania,

4.     Koordynacja sieci, aby nie kolidowały różnorodne propozycje, aby realizowano konieczne renowacje lub kasacje nieaktualnych szlaków i aby sensownie je rozbudowywano lub tworzono,

5.     Odpowiedzialność administratora za trwałość zbudowanego szlaku,

6.     Nowoczesnego systemu udostępniania i promocji

7.     Inwentaryzacji wszystkich szlaków w lubuskim.

 

Stworzenie strony internetowej szlaków lubuskich poprzedzone ustaleniem stanu faktycznego.

 

Celem panelu było przede wszystkim wprowadzenie do problemu związanego ze znaczeniem szlaków turystycznych, kulturowych ich znaczenie dla rozwoju turystyki, ich rozwój, zasady tworzenia i znakowania a przede wszystkim  zmierzenie się z tematem inwentaryzacji obecnych szlaków . Innowacyjne i niekonwencjonalne rozwiązania w turystyce.